Opetusportfolio

Tärkeintä ei ole opettaminen, vaan oppimisen mahdollistaminen

Portfolioni kertoo kuinka hyvin ja millaisin keinoin olen pystynyt toteuttamaan ajatuksiani ja ideoitani opetuksen kehittämisestä. Portfolioni tulee koostumaan seuraavista alueista: Opetusfilosofia ; Pedagoginen koulutus ja toiminta ; Opetushistoria ; Itsearvio omasta opetuksesta ; Palautetta opiskelijoilta, kollegoilta ja ammattikentältä ; Oppimateriaali sekä Opetuksen kehittäminen. Portfoliossa on keskeistä oman työn ja ajattelun näkyväksi tekeminen. Opetusfilosofiassa tulen kuvaamaan niitä perusoletuksia ja arvoja, joita minulla on oppimisesta ja oppijoista. Jakso on työstettävänä, mutta lähtöajatuksenani on ollut opiskelijapalautteesta poimimani huomio, joka mielestäni kuvaa hyvin opetusfilosofiaani: Tässä [kurssissa] on ollut parasta halu palvella oppilasta, mikä on ilmennyt eri tavoin; paradoksaalisesti kylläkin saamalla oppilas tekemään töitä itse. Se on tuntunut mielekkäältä. Pedagogista toimintaa ja koulutusta käsittelevässä osassa olen kuvannut saamaani koulutusta. Opetushistoriaani käsittelevässä jaksossa olen pyrkinyt ryhmittelemään antamaani opetusta suuremmiksi kokonaisuuksiksi, koska historiani on hyvin pirstaleinen. Ryhmittely on lähinnä koulutusorganisaatioiden mukainen, mutta sisällöllinenkin ryhmittely voisi olla mielekäs. Itsearvio omasta opetuksesta on työn alla. Tässä jaksossa pyrin kirjoittamaan auki ja tekemään näkyväksi toimintatapojani. Palauteosuudessa on tällä hetkellä esimerkinomaisesti saman kurssin palautteet vuosilta 1996 ja 1998 sekä Opetusalan koulutuskeskuksen kurssiarvioiden koosta. Oppimateriaali ja opetuksen kehittämistä käsittelevät jaksot ovat osittain päällekkäisiä.

Portfolion sisältö:

 1. Opetusfilosofia
 2. Pedagoginen koulutus ja toiminta
 3. Opetushistoria
 4. Itsearvio omasta opetuksesta
 5. Palautetta opiskelijoilta, kollegoilta ja ammattikentältä
 6. Oppimateriaali
 7. Opetuksen kehittäminen 

Opetusfilosofia 

Opetusfilosofiani lähtee pitkälti oppijoiden oman toiminnan ja prosessien tukemisesta ja kannustamisesta. Tärkein roolini on ohjaajan rooli, jonka avulla pyrin muodostamaan mielekkäitä oppimistehtäviä. Tehtävien ja toimintojen suunnittelu on keskeistä ohjaajan työssäni. Mielestäni tarkkojenkin ohjeiden ja instruktioiden tarkoitus ei ole pakottaa korkeakouluopiskelijaa tekemään mitään pakosta ja ulkoisesti, vaan ennen kaikkea saada opintoihin mielekästä jatkuvuutta ja intensiteettiä, joka ei purkaudu esimerkiksi luentokertojen välillä. Oppijoiden oman vastuun tukeminen ja oman toiminnan lahjomattomuus ja johdonmukaisuus ovat opetusfilosofiani reunakiviä. Käsityksest oppimisesta vaikuttavat aina toimintaamme oppimisen edistäjinä. Jaottelut behavioristiseen, kognitiiviseen ja konstruktivistiseen käsitykseen oppimisesta tai oppimisen näkeminen informaation siirtona tai osallistumisena yhteisön toimintaan tuottavat erilaisia oppimistilanteita ja kokemuksia. Itse sovellan joustavasti varmastikin kaikkien lähestymistapojen elementtejä tarkoituksenmukaisessa suhteessa tiedonalasta ja opintokokonaisuudesta riippuen.

Pedagoginen koulutus ja toiminta

Olen aloittanut kouluttajan urani tuntiopettajana Tampereen yliopistossa kirjastotieteen ja informatiikan laitoksella kevätlukukaudella 1991. Tämän jälkeen olen toiminut koulutussuunnittelijana Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa (TYT) 1994-1995, jolloin TYTissä aloitettiin ensimmäiset laajat tietoverkkojen käyttöön perehdyttävät kirjastonhoitajille , informaatikoille, toimittajille ja opettajille suunnatut koulutukset. Vuosina 1995-1996 toimin vapaana kouluttajana opettaen tiedonhakua tietoverkoista. Syyslukukaudesta 1996 lähtien vuoden 1998 loppuun toimin informaatiotutkimuksen lehtorina opetusalana tiedon tallennus ja haku. Vuoden  1999 alusta siirryin vakinaiseen tehtävään koulutuksesta vastaavana informaatikkona Tampereen yliopiston kirjastossa. Smaisen vuoden syksyllä minulle tarjoitui mahdollisuus siirtyä jatko-opiskelijaksi tutkijakouluun valmistelemaan väitöskirjaa tiedonhaun oppimisesta ja ohjaamisesta.

Pedagogista koulutusta olen saanut TYTin kirjasto- ja arkistoalan kouluttajakoulutuksessa (2 ov), jossa toimitusjohtaja Heljä Hätönen Educa-Instituutista perehdytti osallistujat koulutuksen suunnittelun, toteuttamisen ja arvioinnin menetelmiin. Lukuvuosina 1997-1999 suoritin Tampereen yliopiston avoimessa yliopistossa kasvatustieteen ja aikuiskasvatuksen aineopintoja (33 ov).  Lisäksi osallistun valtakunnalliseen peda-forum yhteistyönä toteutettavaan Portfoliokoulutukseen (5 ov) 9.2.-27.11.1998. Ryhmätyövalmiuksia olen kehittänyt Opetuksen vuorovaikutussuhteet -kurssilla 23.-27.6.1997 (50 h). Tämän intensiivikoulutuksen järjesti Ryhmätyö ry.

Olen osallistunut kahteen Internetin käytön kouluttamista käsittelevään workshopiin Online Information konferenssien yhteydessä Lontoossa vuosina 1995 ja 1996. Työpajoja on vetänyt assistant professor Scott D. Brand Purduen yliopistosta ja niiden teemoina olivat "Learning with games : new approaches teaching the Internet" ja "Training and the Internet : techniques and approaches".

Opetushistoria

Käytännön opetuskokemus jakaantuu viiteen osaan:

a) Työskentely informaatiotutkimuksen laitoksella tuntiopettajana vuosina 1991 - 2003 yhteensä 727 opetustuntia sekä informaatiotutkimuksen lehtorina 1.8.1996 - 31.12.1998.

Kursseittain opetusalueet jakaantuvat seuraavasti:

Kurssi Tunnus Tyyppi Ajankohta
Tietokantaprojekti Ao6 projekti 1991-1998
Tiedonlähteet Po3 harj. & projekti 1991-1994
Luettelointi ja tallennus Po2 luento 1991-1998
Tiedonhaun perusteet Po2 luento & harj. 1996-1998
Tiedonhaun ja hankinnan as. proj. Ao8a luento & harj.  1997-2003
Kirjallisuuden ja median tuotanto Ao12a seminaari 1991

b) Työskentely tuntiopettajana Tampereen yliopiston muilla laitoksilla. Olen ollut mukana tiedotusopin, sosiologian ja sosiaalipolitiikan laitosten opetuksessa samoin kuin International School of Social Sciencessa. Lisäksi olen vetänyt vastaavia tiedonhakuun liittyviä kursseja opetuksen kehittämisyksikössä, opetusteknologiakeskuksessa ja opintotoimistossa.

c) Työskentely informaatiotutkimuksen perusteiden opettajana Avoimessa yliopistossa. Tampereella olin aloittamassa verkko-opintojen toteuttamista syyslukukaudesta 2001 alkaen. Hankkesseen liityi mittava oppimateriaalin tuottamisprojekti. Aiemmin olin mukana informaatiotutkimuksen opetuksessa Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa.

d) Työskentely kouluttajana ja koulutussuunnittelijana Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa. TYTissä olen opettanut yhteensä 1389 tuntia 1991-2002. Koulutussuunnittelijana 28.3.1994 - 31.5.1995 olin luomassa ensimmäisiä laajoja tietoverkkojen käyttöön perehdyttäviä koulutuksia Suomessa.

e) Työskentely vapaana kouluttajana 1.6.1995 - 31.7.1996 sekä satunnaisesti tämän jälkeen. Tänä aikana suurin työnantajani oli TYT, mutta olen toteuttanut koulutuksia mm. seuraavissa asiantuntija- ja koulutusorganisaatioissa: Espoon, Tampereen, Lahden, Jyväskylän, Kokkolan, Vaasan ja Hämeenlinnan kaupunki, Mäntsälän ja Kangasalan kunta, Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen lääninhallitus, Helsingin ja Jyväskylän yliopistot, VTT, Tietopalveluseura, Suomen kustannusyhdistys, Suomen tieteellinen kirjastoseura, Oy Lighthouse Consulting Ltd, Hallinnon kehittämiskeskus, Ammattikasvatushallinnon koulutuskeskus sekäTampereen, Seinäjoen ja Hämeen ammattikorkeakoulut. Koulutusta näissä organisaatioissa olen pitänyt yhteensä 868 tuntia.

Itsearvio omasta opetuksesta

Palaute, jota olen vuosien varrella kerännyt on pitkälti ollut kurssipalautetta, josta portfoliossani on esillä joitakin esimerkkikursseja seuraavassa jaksossa. Varsinaista oman toiminnan arviointia tukevaa palautetta en ole kerännyt kuin vasta valtakunnallisen portfoliokoulutuksen aikana. Tiivistettyjä kuvauksia näistä palautteista tai vaikkapa videoimistani omista koulutustilanteista on luettavissa portfoliossani myöhemmässä vaiheessa.

Palautetta opiskelijoilta, kollegoilta ja ammattikentältä

Olen kerännyt omilta kursseiltani palautetta koko opetushistoriani ajan. Luentosarjoilta arviot ovat usein perustuneet lomakekyselyyn. Projekteissa ja seminaareissa palaute on ollut joko kirjallista tai pienryhmäkeskusteluissa koottua.

Syksyn 1996 luentosarjoista tiedonhaun perusteet (1 ov 14 h/luentoa 6 h/harjoituksia) sekä luettelointi ja tallennus (1 ov 20 h/luentoa) voi koota seuraavat keskeiset opiskelija-arviot:

hyvät puolet:

 • "monisteille käyttöä myös jatkossa"
 • "luennot mielenkiintoisia , open kyvyt vuorovaikutukseen hyvät"
 • "alussa olin ihan pihalla, kurssin puolivälissä asiat alkoivat selkiytyä"
 • "sähköpostipäiväkirja on mainio suoritustapa, pitää asian paremmin elossa"
 • "monisteet luentojen tukena hyvät, ei tarvitse itse olla kopiokoneena, vaan aikaa jää ajatteluun ja kuunteluun"
 • "tentin korvaaminen päiväkirjalla hyvä, ei tarvi ulkoa päntätä tenttiin, joka on aina tympeää eikä siitä sitäpaitsi opi mitään"
 • motivoivaa nähdä asiastaan kiinnostunut luennoitsija"
 • "olen saanut uusia näkökulmia aiheeseen, ja olet onnistunut herättämään mielenkiintoni informaatiotieteisiin"
 • "luennot olivat mielenkiintoisempia kuin johdantoluennot keskimäärin"

huonot puolet:

 • "johdantokurssit on aina sirpaleisia, olis aina hyvä perehtyä joka asiaan enemmän"
 • "tietoa tuli valtavasti, tuntuu että oppiminen tapahtuu vasta myöhemmin"
 • "ehkä alkupuolella toistoa"
 • "käytännön demonstraatioita, harjoituksia lisää"
 • "aika paljon pikkuasiaa, tarpeetontakin"
 • "massaluento ja hapeton luentotila - yäks!"

Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa kaikki kurssipalautteet kerätään, arkistoidaan ja niitä käytetään myös kouluttajien valinnassa. Saamaani palautetta kuvastaa varmasti parhaiten jatkuva yhteistyö täydennyskoulutuskeskuksen kanssa - kurssipalautteet osoittavat, että opetukseeni luotetaan.

Erityisesti haluaisin nostaa esiin kurssin "Tiedonhaku internetistä -työpaja", joka on ollut kokonaan minun vetämäni ja suunnittelemani. Kolmipäiväinen kurssi on toteutettiin viisitoista kertaa täydellä osallistujamäärällä.

Yliopiston ulkopuolella järjestetyistä koulutuksista ei useinkaan saa suoranaista palautetta. Joskus koulutuksen järjestäjät tosin raportoivat palautteesta, kuten Helsingin yliopiston virtuaalikirjastoprojektissa pitämästäni luennosta saatu sähköpostiviesti osoittaa:

Date: Wed, 22 Jan 1997 11:00:00 EET DST
From: Kristiina Hormia-Poutanen
To: Kai Halttunen
Subject: Kiitos luennosta!

Hei Kai,

kiitos luennosta - se oli tosi hyvä! Ohessa erään kuulijan lähettämä
kommentti:

Olipa tosi kiva luento eilen! Ja luennoitsija oli tosi hyvä, hienosti
osasi selventää ja jäsentää. Aika mainiota, kun kysymyksessä on
kuitenkin Internet.. Eli ihan upeeta, että tällaista järjestetään!

Kristiina
************************************
Kristiina Hormia-Poutanen
informaatikko   Information specialist
Maatalouskirjasto       Agricultural Library
PL 27   P.O.Box 27
00014 Helsingin yliopisto       FIN-00014 University of Helsinki
puh. (09) 708 5023      tel. +358 9 708 5023
fax. (09) 708 5011      fax. +358 9 708 5011

Opetusalan koulutuskeskuksessa järjestettävillä kursseilla kerätään säännöllisesti palautetta. Esim. keväällä 1998 ja syksyllä 2002 järjestetyn "tiedonhankinta internetin avulla" -kurssin palaute näyttää keskiarvoina (5-hyvä / 1-huono) seuraavalta:

Näkökulma ka. ka.
Koulutus vastasi odotuksiani 4,2 4,5
Kurssi kokonaisuutena oli 4,4 4,6
Voin hyödyntää kurssin antamia tietoja 4,6 4,5
Käsitellyt asiat olivat kannaltani 4,4 4,1
Opetus oli 4,6 4,7
Kouluttajan asiantuntemus 4,8 4,9
Harjoituksien määrä oli 4,5 4,3
Jaettu materiaali oli 4,2 4,4
Voin hyödyntää materiaalia 4,8 4,0
Kurssin arvosana (4-10) 8,8 9,1

Tampereen Yliopiston Hyvä opettaja 1998 -palkinto

Palauteeksi opiskelijoilta voitaneen tulkita myös kesäkuussa 1998 vastaanottamani "Tampereen yliopiston Hyvä Opettaja 1998" -palkinto. Palkinnon myöntää Tampereen yliopiston tukisäätiön hallitus ylioppilaskunnan ja opiskelijoiden ainejärjestöjen esityksestä. Ylioppilaskunnalla esitettiin keväällä 1998 kahtatoista hyvää opettajaa, joista tukisäätiölle esitettiin kolmea. Palkinnon perusteluissa mainittiin mm. seuraavaa: Kaksitoista esitystä läpikäynyt ylioppilaskunnan työryhmä korosti, että opettajan mukavuus ja karismaattisuus eivät riittävästi erottele ehdotettuja opettajia toisistaan, eivätkä näin ollen riitä valinnan kriteereiksi. Informaatiotutkimuksen opiskelijoiden ainejärjestö UDK ry perusteli esitystään Kai Halttusen valinnasta hänen monipuolisuudellaan opettajana. "Halttusta on helppo lähestyä ja kysyä tyhmiäkin kysymyksiä, mutta hän on myös vaativa opettaja, joka ei päästä opiskelijoita liian helpolla", toteaa UDK ry. Halttunen erottautuu edukseen myös siten, että hän suosii vaihtoehtoisia opintojaksojen suoritustapoja, kuten sähköpostilla tehtäviä viikkopäiväkirjoja, porfolioiden laatimista ja www:ssa julkaistavia viikkotehtäviä. Halttunen vaatii palautetta opiskelijoilta ja antaa myös palautteen palautetta. Hallinnollisen pätevyytensä Halttunen on osoittanut Opetuksen laatu -projektin toteuttamisessa informaatiotutkimuksen laitoksella. Paikallinen yliopistouutiset -lehti raportoi myös palkinnosta.

Kurssipalautetta vakuttavampia ovat usein sellaiset opetukseen liittyvät kommentit, jotka kuvaavat oman toiminnan vaikuttavuutta yleisemmin ja pidemmällä aikavälillä:

Subject: kiitoksia
Date: Mon, 05 Nov 2001 16:11:32 +0200 (EET)
From: Katja Hilska
To:Kai Halttunen

Hei Kai!

Tämän asian olen yrittänyt monta kertaa sanoa mutta aina kun näemme on joko huono tilanne tai sitten unohdan asian. Eli nyt: 

Suuret kiitokset sinulle ja Anulle työstä jonka olette tehneet laitoksen opiskelijoiden hyväksi. Teidän työnne teki itseeni suuren vaikutuksen ensimmäisenä opiskeluvuotenani niillä tiedonhaun kursseilla joihin osallistuin (perusteiden P3, se missä käytettiin tiedonhakupeliä ja aineopintojen tiedonhaun asiakasprojekti) ja koin teidän poislähtönne laitoksen opettajistosta suureksi menetykseksi. 

Huomasin tässä opintopiirin raporttia aloitellessani että todellakin teidän poislähtönne (opettajistosta) oli se seikka joka laittoi opintopiiri-idean liikkeelle. Ajatuksena oli opintopiirin keinoin tutustuttaa opiskelijoita niihin asioihin joita sinä ja Anu käytitte kursseillanne; yhteistoiminnallinen oppiminen, käsitekartta jne. 

Työnne hedelmät eivät unohdu, siis kiitos vielä!

-katja

Opetusnäyte

Olen antanyt yliopiston lehtorin virkaan vaadittavan opetusnäytteen 19.3.1997 mainesanalla erittäin hyvä.

Oppimateriaali

Luentomonisteiden ja oheismateriaalin lisäksi olen käyttänyt opetuksessa orientaatioperustaan pohjautuvia esityksiä, koska varsinkin usealle viikolle jakaantuvat luentosarjat eivät helposti muodosta kokonaisuutta oppijoiden mielissä. Orientaatioperusta hahmottaa kurssin kokonaisuuden graafisessa muodossa ja siihen on helppo palata aina koulutuksen alkaessa. Olen käyttänyt myös aktivoivia kirjoitustehtäviä luentosarjojen aikana. Kirjoitustehtävät voivat olla joko oppijoita motivoivia, kiinnostusta herättäviä tai oppimista kontrolloivia tehtäviä. Kirjoitustehtäviin liittyy olennaisena osana palaute.

Useat internet-tiedonhakua koskevat artikkelini ovat syntyneet koulutustilaisuuksien ja niissä käyttämieni jäsennysten pohjalta. Varsinkin kahdeksan näkökulmaa tiedonhakuun internetistä on ollut monelle oppijalle ja kouluttajalle selkeyttävä jäsennys verkkotiedonhaun mahdollisuuksista. Monet kouluttajat ovatkin pyytäneet lupaa käyttää verkossa olevaa materiaaliani omissa koulutustilaisuuksissaan.

Olen toteuttanut laajan tiedonhaunperusteita käsittelevän oppimateriaalin Informaatiotukimuksen verkko-opintoja varten Avoimessa yliopistossa. Materiaali on julkaisut myös kirjana Alaterä & Halttunen: Tiedonhaun perusteet - osa lukutaitoa. Btj Kirjastopalvelu, 2002. Kirjasta on otettu kolmas painos keväällä 2003.

Opetuksen kehittäminen ja tutkiminen

Omassa opetuksessani olen painottanut osallistujien aktiivista ja vastuullista osallistumista. Oppijalla on vastuu oppimisestaan samalla tavalla kuin opettajallakin. Olen käyttänyt opetuksessa paljon projektitöitä, työpajatyöskentelyä ja perinteisiä tenttejä korvaavia suoritustapoja kuten oppimispäiväkirjat, sähköpostipäiväkirjat sekä verkossa  suoritettavat viikkoharjoitukset. Informaatiotutkimuksen laitoksella ja avoimessa yliopistossa pitämäni tiedonhaun perusteet -luentosarja on ollut jatkuvan kehittämisen ja tutkimisen kohteena. Kehittäminen alkoi jokaisen luennon jälkeen kirjoitettavalla sähköpostipäiväkirjalla, jatkuen webissä toteutettuihin viikkoharjoituksiin ja verkkokurssilla käytyihin verkkokeskusteluihin ja lopputehtävään. Tämä menettely on mahdollistanut massaluennolla (n. 120 osallistujaa) aivan uudenlaisen vuorovaikutuksen.

Tiedonhaun ja hankinnan asiakasprojektia olen kehittänyt yhteistoiminaallisen oppimisen suuntaan. Kurssilla käytetään Jigsaw-metodia ja  asiakkaille tehdyt tiedonhaut samoin kuin  koulutusprojektin kokemukset raportoidaan ja arvioidaan portfolion avulla.

Ensimmäinen opintojakso jonka opeteeajaksi tulin tuntiopettajan informaatiotukimuksen laitosella oli Tietokantaprojekti. Oma panokseni tämän jakson kehittämisessä on liittynyt projektin tuloksena tuotettujen tietokantojen julkisuuden lisääntymiseen. Web-teknologioiden käyttöönotto mahdollisti tilanteen, joissa opiskelijoiden työskentelyä motivoi tuotettujen tietokantojen julkinen saatavuus.

Oman opetuksen kehittäminen ja tutkiminen on keskiössä myös väitöskirjasssani, joka käsittelee tiedonhaun oppimista ja ohjaamista. Tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin syyslukukaudella 2000 tiedonhaun perusteiden kurssilla. Tutkimus koostuu neljästä artikkelista sekä yhteenvedosta ja johtopäätöksistä.